Kierownictwo Budów Drukuj Email
Przyjmujemy zlecenia na Kierowanie budowa od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego

1) Pełnienie funkcji kierownika budowy

2) Przygotowanie z zabezpieczeniem terenu budowy i Rozpoczęcie robót
 • Umieszczenie tablicy Informacyjnej Zgodnie z wymogami
3) Zaplanowanie robót
 • harmonogram robót
 • zapotrzebowania na materiały
 • przedmiary
 • rozliczenie zu? ycia materiałów
4) Sporządzenie planu BIOZ
 • Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego oraz art kolejność Realizacji poszczególnych obiektów;
 • Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji Lub rozbiórce;
 • Wskazanie elementów zagospodarowania działki terenu Lub, ktore moga stwarzać zagro? enie Bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • Informacje DOTYCZĄCE przewidywanych zagro? en występujących podczas Realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagro? pl oraz art miejsce i czas ich Wystąpienia;
 • Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca PROWADZENIA robót budowlanych, stosownie do Rodzaju zagro? enia;
 • informacje o sposobie PROWADZENIA instrukta? Pracowników u przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych Realizacji Szczególnie, w tym:
a) określenie Zasad postępowania w przypadku Wystąpienia zagro? enia,
b) przez konieczność stosowania art Pracowników Środków Ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagro? en,
c) Zasady Bezpośredniego Nadzoru nad pracami Szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w Tym osoby ceļu;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, Wyrobów, oraz art SUBSTANCJI niebezpiecznych Preparatów na terenie budowy;
 • Wskazanie Środków Technicznych i organizacyjnych, zapobiegających wynikającym niebezpieczeństwom z wykonywania robót budowlanych w strefach zagro szczególnego? zdrowia Lub enia w ich sąsiedztwie, zapewniających Tym w bezpieczna i sprawna komunikację, umo? liwiającą szybką ewakuację na wypadek po? aru awarii, i Innych zagro? pl ;
 • Wskazanie miejsca przechowywania Dokumentacji budowy niezbędnych dokumentów oraz art do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń Innych Technicznych.
5) Prowadzenie robót budowlanych
6) doprowadzenie do odbiorów częściowych

 • roboty zanikające
 • odbiory przewodów kominowych, instalacji
7) Prowadzenie Dokumentacji budowy
 • dziennik budowy
 • Księga obmiarów
 • protokoły odbioru
8) Przeprowadzenie odbioru końcowego
 • Próby instalacji
 • Atesty i certyfikaty na wyroby budowlane

W razie pytań prosimy o kontakt.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »