Kierownictwo Budów
Przyjmujemy zlecenia na kierowanie budową od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego

1) Pełnienie funkcji kierownika budowy

2) Przygotowanie z zabezpieczeniem terenu budowy i rozpoczęcie robót
 • umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami
3) Zaplanowanie robót
 • harmonogram robót
 • zapotrzebowania na materiaży
 • przedmiary
 • rozliczenie zużycia materiałów
4) Sporządzenie planu BIOZ
 • zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
 • wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
 • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skaład i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
 • informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
 • informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
a) określenie zasad post?powania w przypadku występienia zagroęenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakułację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;
 • wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
5) Prowadzenie robót budowlanych
6) Doprowadzenie do odbiorów częściowych

 • roboty zanikające
 • odbiory przewodów kominowych, instalacji
7) Prowadzenie dokumentacji budowy
 • dziennik budowy
 • księga obmiarów
 • protokóły odbioru
8) Przeprowadzenie odbioru końcowego
 • próby instalacji
 • certyfikaty i atesty na wyroby budowlane

W razie pytań prosimy o kontakt.