Odgrzybianie, eksprtyzy mykologiczne
od stycznia 2018
usługi świadczymy
na obszarze zaznaczonym
na zielono.

 

Mapa
Kliknij mapkę aby powiększyć
 
 
TELEFON, SMS, E-mail
ZADZWOŃ
TERAZ

+48 880 722 589

Można do nas dzwonić pn.-pt. 8:30-20:00
sobota 9:30-16:00
w przypadku trudności z połączeniem prosimy o sms lub e-mail - skontaktujemy się w pierwszym możliwym terminie.
W SERWISIE ZNAJDZIESZ
Odgrzybianie
ZAMÓW / ZAPYTAJ
Galeria Grzybów-Pleśni
Galeria Grzybów Domowych
Galeria Wykwitów Solnych
Czyszczenie Dachów i Elewacji
Osuszanie Budynków
Porady Budowlane
Kierownictwo Budów
Izolacje Przeciwwilgociowe
Najczęściej zadawane pytania
Dane Adresowe
Mapa Serwisu
Polecane Strony
Polityka prywatności
Nasi Partnerzy
Odgrzybianie, usuwanie ple?ni
odgrzybianie
osuszanie murów
odgrzybianie drewna
odgrzybianie
odgrzybianie murów
ekspertyzy mykologiczne
badania laboratoryjne
Izolacje Przeciwwilgociowe FAQ


Waigel i Izolacje przeciwwilgociowe HS-System

Data: 2008-05-19

Pan Waldemar z Kra?nika

Pyta: Czy firma „Waigel” wykonuje izolacje przeciwwilgociowe w technologii
HS-System i na czym polega ten typ izolacji?


Waigel
:
Metody wykonania izolacji uniemo?liwiaj?cych przenikanie wilgoci w murach z regu?y przyjmuj? nazw? od nazwy firmy, która jest producentem ?rodków chemicznych stosowanych do uszczelnienia. Pana pytanie o technologi? HS-System mo?e dotyczy? metody Deiterman ( znana te? jako metoda firmy Desoi) stosuj?cej jako ?rodek iniekcyjny preparat Adexin HS. Na polskim rynku wykonywane s? izolacje co najmniej kilkudziesi?cioma metodami.
Firma Waigel wykonuje izolacje przeciwwilgociowe o które Pan pyta, metod? Schomburga.
Wszystkie metody z tej grupy, które omawiam polegaj?ce na wykonaniu za pomoc? ?rodków chemicznych nieprzepuszczalnej dla wody przepony, s? wykonywane w podobny sposób techniczny. Ró?ni? si? z regu?y wymiarami otworów iniekcyjnych, rodzajem preparatu hydrofobizuj?cego ?cianki kapilarów podci?gaj?cych wod? i sposobem jego wprowadzania w mur.
Pomijaj?c wi?c wymiary i rodzaj u?ytego preparatu wykonanie izolacji metod? iniekcji polega na:
1. wywierceniu otworów w murze na poziomie od którego nast?pi odci?cie podci?gania wody
2. w otwory te zostanie wpuszczony p?yn tworz?cy nieprzepuszczaln? dla wilgoci przepon?. P?yn ten mo?e by? wprowadzany si?? ci??ko?ci (nalany do otworu wywierconego pod skosem sp?ywaj?c wsi?ka w mur), lub wprowadzany pod ci?nieniem.
3. zamurowaniu po wykonaniu iniekcji powsta?ych dziur.Zabezpieczeniem piwnic przed wilgoci?

Data: 2008-05-20

Pan Jacek z J?drzejowa

Pyta: Kupi?em dom (tradycyjna kostka) z podpiwniczeniem. Zastanawiam si? nad
zabezpieczeniem piwnic przed wilgoci?. My?la?em o wykonaniu drena?u opaskowego i o izolacji pionowej. Prosz? o szczegó?ow? porad?, czy jest to
zasadne i jak si? do tego zabra?.


Odpowied?
Waigel: Panie Jacku Pana pytanie jest do?? nieprecyzyjne. Domy?lam si? ,?e „tradycyjna kostka „ to jaki? chodnik wokó? budynku lub ma Pan na my?li bry?? budynku. Brak w Pana pytaniu informacji na temat w jakim stanie jest i czy w ogóle istnieje izolacja ?cian i pod?óg piwnic. Nie wiadomo jak g??boko jest posadowiona piwnica, czy ?ciany piwnic posiadaj? fundamenty, z czego i o jakich wymiarach. Jak jest nachylony teren wokó? budynku i jak wysoko si?ga poziom wody gruntowej. Nie okre?li? Pan te?, czy obecnie ?ciany piwnic s? wilgotne, czy te? chce Pan je profilaktycznie zabezpieczy? przed ewentualn? wilgoci?. Czy jest mo?liwe terenowo, ze wzgl?du na s?siedztwo, wykonanie odkopania fundamentów w celu wykonania izolacji i drena?u opaskowego. Dopiero ustalenie tych okoliczno?ci pozwoli na okre?lenie konieczno?ci i sposobu wykonania izolacji, w tym celu najlepiej skorzysta? z pomocy fachowca - budowla?ca. Firma Waigel dysponuje takimi specjalistami.
Prawid?owo zabezpieczony przed naporem wód gruntowych budynek winien posiada? izolacj? poziom? posadzek piwnicy i fundamentów, oraz izolacj? pionow? ?cian piwnic. Typ tej izolacji zale?y do od poziomu i si?y naporu tych wód. Wykonuje si? izolacje od lekkich po ci??kie typu wannowego. Drena? opaskowy wspomaga izolacj? pionow? ?cian
odprowadzaj?c do studzienek ch?onnych wod? spod ?cian budynku.
Ca?a cz??? podziemna budynku powinna mie? ci?g?? bez najmniejszych przerw izolacj?.
Posadzki najcz??ciej izoluje si? warstwami papy lub foli musz? one by? po??czone z izolacj? poziom? fundamentów. Wykonanie izolacji pionowej murów wymaga odkopania ?cian piwnicznych budynku do g??boko?ci fundamentu i zaizolowanie oczyszczonych i osuszonych murów b?d? to lepikami, papami na lepiku, b?d? foli? kube?kow?. Solidno?? i dok?adno?? wykonania izolacji decyduje o gwarancji nieprzepuszalno?ci wilgoci do wn?trza budynku.
Wykop wokó? budynku zasypuje si? osypk? filtracyjn? o uziarnieniu umo?liwiaj?cym przes?czanie wody gruntowej do drena?u o ?rednicy co najmniej 50 mm u?o?onego wokó? budynku ze spadkiem ok. 1% w kierunku studzienki lub studzienek ch?onnych lub rowów czy te? kanalizacji deszczowej. Punktem wyj?cia projektowania spadku drena?u jest wysoko?? w??czenia go do systemu zbieraj?cego wod? tak by nie nast?pi?o zjawisko cofania si? wody w s?czkach. Po wykonaniu i zasypaniu drena?u opaskowego dobrze jest wykona? wokó? ?cian budynku opaski z p?ytek chodnikowych lub bruku.
Jak Pan widzi zapewnienie Pana budynkowi suchej piwnicy jest zale?ne od wielu czynników i wymaga solidnego wykonawstwa. Reasumuj?c mo?na podj?? si? tych prac wykonuj?c je z mozo?em samemu, b?d? zleci? wyspecjalizowanej firmie ustalaj?c rozs?dn? cen?.
Opracowany przez EasyFAQ © 2006 Joomla-addons.org